Ngã Thì Thôi

#15: Mở một branding agency, hạnh phúc là gì?

October 24, 2022 Ngã Thì Thôi Season 1 Episode 15
Ngã Thì Thôi
#15: Mở một branding agency, hạnh phúc là gì?
Show Notes

Trường và Nghĩa - co-founder của quán Mía Ơi và branding agency Creatalk - bàn về:
Phần 1:
- Động lực nghỉ việc để startup
- Nhân viên văn phòng có phải là nô lệ thời hiện đại?
- Tự do là gì?
- Quá trình chuẩn bị để khai trương một business F&B
Phần 2:
- Cân bằng thời gian và công việc để quản lý 2 business riêng lẻ
- Structure của một marketing agency
- So sánh tính chất của brick-n-mortar vs. service business
- Môi trường làm việc để sáng tạo hiệu quả
- Hạnh phúc là gì?

Các kênh Ngã Thì Thôi Podcast:
YouTube: https://bit.ly/36HgsBQ
Spotify: https://spoti.fi/37KNIbh
Hoặc liên lạc về nội dung ở: https://www.fb.com/haxuantruong